Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ

Projekty Unijne

KURS na AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ w woj.łódzkim

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
W projekcie mogą wziąć udział:
Osoby po 29. roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osoby o niskich kwalifikacjach, powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotne.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Projekt zawiera:
- poradnictwo zawodowe
- szkolenia
- staże
- pośrednictwo w znalezieniu zatrudnienia
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Termin rekrutacji uczestników: luty-marzec 2017r.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Biuro Projektu: Łódź, ul.Julianowska 7a
Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi